ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ประชาชน เป็นกรรมการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพิจารณาการบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้โพส : admin