ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [29 มีนาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [28 กุมภาพันธ์ 2565]
สรุปกิจกรรมโครงการยกระดับตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คลัสเตอร์ 13 [28 ธันวาคม 2564]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ [31 สิงหาคม 2564]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [14 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [26 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 [26 สิงหาคม 2563]
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2562 (หลักสูตรจัดตั้งใหม่)
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2 3