messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10 |
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการติดตามกลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงด้วยการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (Home BP) ปีงบปร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้พืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ และป้องกันการใช้อย่างผิดวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากสารพิษตกค้างจากสารเคมี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโคงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้ายเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน "โรงเรียนปลอดขยะเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน" โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กรณีวาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 15 |
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23 |
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 20 (ทั้งหมด 247 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13