info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
เดือนนี้ 8,630
เดือนที่แล้ว 18,064
ทั้งหมด 68,523

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ปีงบประมาณ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file เรียนเชิญร่วมกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง งดการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 173 |
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 243 |
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ