messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817086013
นางสาวปรียาภรณ์ แสงกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร : 0656614956
นางสาวภักดี เที่ยงตรง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 0862264011
นางสินีนาฏ เหมะธุรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0850876966
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0864495062
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0971429949