ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0956687326
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817086013
นางสาวปรียาภรณ์ บุญคง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร : 0656614956
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0864495062
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0971429949