info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
เดือนนี้ 8,653
เดือนที่แล้ว 18,087
ทั้งหมด 68,546

group กองคลัง
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจุฑารัตน์ คูณกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ คูณกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายยุทธการ หงษ์ทวี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายยุทธการ หงษ์ทวี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเจนจิรา สุราชวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางเจนจิรา สุราชวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ