messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION) โครงสร้างพื้นฐานครบครัน คุณภาพชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ (MISSION) 1. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 3. ส่งเสริมท้องถิ่นและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ