messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายไชยนคร สุระเสียง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 089923411
นายสมบูรณ์ อนันตภักดี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885385912
นายสายพิน สมสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0618891362
นายประเพลิน แวงวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0872305394
นายไพรัช สีลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0614656425
นายพงษ์ศักดิ๋ พรมร้อยโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 087858665
นางพัชรี ทิพเนตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0934838814
นายขรรค์ชัย บุรวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0834187645
นายแสงดาว บุระทานัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0652929442
นายรัฐวุฒิ ทองยุทธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0951914803
นางโสภา แสงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0862321430
นางนงลักษณ์ ชัยยันโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0630273475