messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0858629365
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ ถนนทิพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-7922916
นางทองล้วน ขันธะจันทร์
ครู
โทร : 0801897160
นางสาววัฒนา วงเวียน
ครู
โทร : 0624471964
นางทิพวรรณ สีแก้ว
ครู
โทร : 0862425620
นางสาวพรนภา อุทกใส
ครู
โทร : 0956642789
นางสาวนัฐนิชา สุวรรณกิจ
ครู
โทร : 0956642789
นางสาวชมัยพร อินอุ่นโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0613847598
นางสาวรัตยา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0621567505
นางสาวพัชรี อนันตภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0833458904
นางสาวนันทพร มุขอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0828567927