ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0956687326
นางวิภานันท์ สัตถาผล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 0817390765
นางนุสพร แสนมิตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 0800078474
นางทองล้วน ขันธะจันทร์
ครู
โทร : 0801897160
นางสาววัฒนา วงเวียน
ครู
โทร : 0624471964
นางทิพวรรณ สีแก้ว
ครู
โทร : 0862425620
นางพรนภา อุทกใส
ครู
โทร : 0956642789
นางนัฐนิชา หนูกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956642789
นางสาวชมัยพร อินอุ่นโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0613847598
นางสาวรัตยา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0621567505
นางสาวพัชรี อนันตภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0833458904
นางสาวนันทพร มุขอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0828567927