info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
เดือนนี้ 8,671
เดือนที่แล้ว 18,105
ทั้งหมด 68,564

group สำนักปลัด
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวชมพูนุท ภิมิวัตร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวชมพูนุท ภิมิวัตร
นิติกรปฏิบัติการ
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายธนากร สายศร
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนากร สายศร
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
นายจำปา บุญพัฒน์
ภารโรง
นายจำปา บุญพัฒน์
ภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ