info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
เดือนนี้ 8,617
เดือนที่แล้ว 18,051
ทั้งหมด 68,510

group กองช่าง
นายอุทัย โคตรธรรม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุทัย โคตรธรรม
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
นางสุจารุณี ชินปัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุจารุณี ชินปัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอัชชะชิ สมจิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอัชชะชิ สมจิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุทธิพงษ์ ศรีคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสุทธิพงษ์ ศรีคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ