messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหารเทศบาล
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัต แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายไชยนคร สุระเสียง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 089923411
นายสมบูรณ์ อนันตภักดี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885385912
นายสายพิน สมสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0618891362
นายประเพลิน แวงวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0872305394
นายไพรัช สีลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0614656425
นายพงษ์ศักดิ๋ พรมร้อยโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 087858665
นางพัชรี ทิพเนตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 1
โทร : 0934838814
นายขรรค์ชัย บุรวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0834187645
นายแสงดาว บุระทานัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0652929442
นายรัฐวุฒิ ทองยุทธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0951914803
นางโสภา แสงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0862321430
นางนงลักษณ์ ชัยยันโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เขต 2
โทร : 0630273475
group สำนักปลัด
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0858629365
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0930865676
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
โทร : 0845313155
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 0898858892
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0986630109
นายไพศาล คุณสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 0892072895
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทร : 0908383554
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0846582727
นางสาวสุฤตา ปัญญาสม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 097-3188-051
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084792452
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0630125543
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0903495096
นายวิทวัส ปัญญาสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-5264-237
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0866476849
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0885713630
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0981205569
นายชาญชัย ประหา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0983078464
นายเจนณรงค์ สุขขวัญ
พนักงานทั่วไป
โทร : 0986522526
group กองการศึกษา
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0858629365
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ ถนนทิพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-7922916
นางทองล้วน ขันธะจันทร์
ครู
โทร : 0801897160
นางสาววัฒนา วงเวียน
ครู
โทร : 0624471964
นางทิพวรรณ สีแก้ว
ครู
โทร : 0862425620
นางสาวพรนภา อุทกใส
ครู
โทร : 0956642789
นางสาวนัฐนิชา สุวรรณกิจ
ครู
โทร : 0956642789
นางสาวชมัยพร อินอุ่นโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0613847598
นางสาวรัตยา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0621567505
นางสาวพัชรี อนันตภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0833458904
นางสาวนันทพร มุขอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0828567927
group กองคลัง
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817086013
นางสาวปรียาภรณ์ แสงกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร : 0656614956
นางสาวภักดี เที่ยงตรง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 0862264011
นางสินีนาฏ เหมะธุรินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0850876966
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0864495062
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0971429949
group กองช่าง
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
นายอุทัย โคตรธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878539899
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นางสุจารุณี ชินปัด
เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
โทร : 0614469995
นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 081065559
นายธีระพงค์ ทุธินนท์
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0934311163
นายอัชชะชิ สมจิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0819547860
นายสุทธิพงษ์ ศรีคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 0994485490