info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
เดือนนี้ 8,672
เดือนที่แล้ว 18,106
ทั้งหมด 68,565

group คณะผู้บริหารเทศบาล
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ปฏฺบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ปฏฺบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
group สมาชิกสภาเทศบาล

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group สำนักปลัด
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวชมพูนุท ภิมิวัตร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวชมพูนุท ภิมิวัตร
นิติกรปฏิบัติการ
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายธนากร สายศร
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนากร สายศร
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
นายจำปา บุญพัฒน์
ภารโรง
นายจำปา บุญพัฒน์
ภารโรง
group กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางนุสพร แสนมิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนุสพร แสนมิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางทองล้วน ขันธะจันทร์
ครู
นางทองล้วน ขันธะจันทร์
ครู
นางสาววัฒนา วงเวียน
ครู
นางสาววัฒนา วงเวียน
ครู
นางทิพวรรณ สีแก้ว
ครู
นางทิพวรรณ สีแก้ว
ครู
นางพรนภา อุทกใส
ครู
นางพรนภา อุทกใส
ครู
นางนัฐนิชา หนูกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนัฐนิชา หนูกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมัยพร อินอุ่นโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมัยพร อินอุ่นโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตยา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตยา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรี อนันตภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรี อนันตภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทพร มุขอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทพร มุขอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาวดี จันทะดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจุฑารัตน์ คูณกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ คูณกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายยุทธการ หงษ์ทวี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายยุทธการ หงษ์ทวี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเจนจิรา สุราชวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางเจนจิรา สุราชวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปิยะ ชินปัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศุภโชค ลำดับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายอุทัย โคตรธรรม
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุทัย โคตรธรรม
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
นางสุจารุณี ชินปัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุจารุณี ชินปัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอัชชะชิ สมจิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอัชชะชิ สมจิตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุทธิพงษ์ ศรีคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสุทธิพงษ์ ศรีคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ