info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
เดือนนี้ 8,687
เดือนที่แล้ว 18,121
ทั้งหมด 68,580

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้ง การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงาน และคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้ง การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ