ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัทติกคอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ถนนสายัญ โดยวิธีคัดเลือก