ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อเมนต์ประปา จากโรงเรียนบ้านต้าย - นาคูณวิทยา - บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง