ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง