ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง