ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาที่ปรึกษาสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง