ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-51-002 , 625-53-003 , 625-58-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง