ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง (สารไซเปอร์เมทริน 10 %) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง