ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง