ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง