info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
เดือนนี้ 8,688
เดือนที่แล้ว 18,122
ทั้งหมด 68,581

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นต้ายใหม่พัฒนา งวดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งวดวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วันทำการ จำนวน 5,395 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง งวดวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วันทำการ จำนวน 1,040 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้าย และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-51-002 , 625-53-003 , 625-58-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง (สารไซเปอร์เมทริน 10 %) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5893 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งานภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๗ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed น้ำยาเคมีพ่นยุง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed น้ำยาเคมีพ่นยุง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๗ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน งวดประจำเดือน เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 (จำนวน 17 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๗ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน งวดประจำเดือน เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 (จำนวน 17 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๗ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส เรบี่ (Rabies Virus) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบไฟฟ้า ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างจัดทำแบบพิมพ์เอกสารประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง จำนวน 20 วัน จำนวน 8,360 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง จำนวน 20 วัน จำนวน 1,720 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน งวดเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (จำนวน 23 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน งวดเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (จำนวน 23 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง งวดวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 จำนวน 29 วันทำการ จำนวน 2,494 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับ โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งวดวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 จำนวน 29 วันทำการ จำนวน 12,122 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน งวดเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (จำนวน 23 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (จำนวนเงิน ๒๗,๐๐๐ บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564(จำนวน 18 วันทำการ) โดยวฺธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบุญทำ ประปาหมู่บ้าน บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 22 - โรงเรียนชาวนา บ้านต้าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนม่วงไข่ - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
1 - 50 (ทั้งหมด 212 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
1611594000 ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ