ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นำโดยนายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย เป็นประธานเปิดพิธีและร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการป้องการการทุจริต ต่อสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังร่วมรับฟังการบรรยายรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านต้ายได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ที่มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงสุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มาเป็นวิทยากร โดยการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านต้ายตามคำกล่าวที่ว่า "สุจริต โปร่งใส ตำบลบ้านต้ายใสสะอาด" สร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เช่น No Gift Policy และเป็นรากฐานสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่
ผู้โพส : admin