ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ร่วมกับ นายวิชัย ปะหา ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทีมงาน หมู่ 1 ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนายบุญ อันทะเกตุ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 1 ต.บ้านต้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin