ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย เป็นประธานในการมอบบ้านและป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ครอบครัวนายบุญ อันทะเกตุ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในการซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การบริจาควัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมด้านกำลังแรงใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 22,500 บาท โดยแยกเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 21,900 บาท และ ค่าตอบแทนช่างผู้ประมาณการ จำนวน 600 บาท 2. นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย สนับสนุนงบประมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตลอดการดำเนินการ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท และเสียสละแรงงานในการซ่อมแซมบ้าน 3. นายสุธรรม เต๊ะประโคน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย สนับสนุนเสาบ้าน จำนวน 2 ต้น พร้อมนำรถขนส่งส่วนตัวมาใช้ในการขนวัสดุสิ่งของต่างๆจนเสร็จสิ้นโครงการ และเสียสละเวลาในการซ่อมแซมบ้าน 4. นายอุทัย โคตรธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง เสียสละค่าประมาณการจำนวน 600 บาท และเสียสละเวลาในการซ่อมแซมบ้าน 5. นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา นายช่างโยธาชำนาญงาน สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,000 บาท วัสดุอุปกรณ์บางส่วน และเสียสละแรงงานในการซ่อมแซมบ้าน 6. นายวิชัย ปะหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมแม่บ้าน และทีมงาน ประชาชนจิตอาสา สนับสนุนอาหารกลางวันตลอดการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแรงงานในการซ่อมบ้าน 7. นายไชยนคร สุระเสียง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้ายทุกท่าน เสียสละเวลาและแรงงานในการซ่อมแซมบ้าน พร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน นอกจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และกำลังแรงกายในการดำเนินการแล้ว ยังมีผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวนายบุญ อันทะเกตุ ดังนี้ 1. นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย มอบของอุปโภค บริโภค มูลค่า 500 บาท 2. นางสาวจารุณี นุชาติ รองนายกเทศมนตรี มอบอาหารกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุดใหญ่ 3. นายอนุกูล ลักษณะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด 4. นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มูลค่า 300 บาท 5. นางนุสพร แสนมิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มอบผ้าห่ม 1 ผืน และข้าวสาร จำนวน 2 ถุง 6. นายจิราวัฒน์ แสงส่อง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 ชุด 7. นางสาวชมพูนุท ภูมิวัตร นิติกร มอบข้าวสารจำนวน 1 ถุง 8. นางสาวชมัยพร อินอุ่นโชติ ผู้ดูแลเด็ก มอบข้าวสาร จำนวน 1 ถุง พร้อม นม และเครื่องดื่ม 9. นางสาวนันทพร มุขอาษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มอบข้าวสารจำนวน 1 ถุง 10. พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย มอบเสื่อน้ำมัน จำนวน 1 ม้วน ดังนี้ - นางสุภาวดี จันทะดี ผู้อำนวยการกองช่าง - นางวิภานันท์ สัตถาผล ผู้อำนวยการกองการศึกษา - นางสุจาริณี ชินปัด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส - นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ - นางสาวชมพูนุท ภูมิวัตร นิติกร - นางสาวนันทพร มุขอาษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้โพส : admin