info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้ 8,603
เดือนที่แล้ว 18,037
ทั้งหมด 68,496

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file พระาราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ