สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านต้าย
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file พระาราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1