messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3 |
รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47 |
การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 71 |
การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 75 |
การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 95 |
find_in_page ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 162 |
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 256 |
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 287 |
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 425 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 523 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 407 |
ประกาศเทศบาลตำบบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 421 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 420 |
แบบรายงานผลการดำเนินการด้านรายรับ รายจ่าย ปีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 465 |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 396 |
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 412 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1