ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
insert_drive_file คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 (แบบ ค.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file คำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file แบบคำร้องไฟฟ้าสาธารณะชำรุด/เสียหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file แบบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตาม พ.ร.บ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file แบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้านอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
41 - 57 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3