messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 368 |
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 332 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 437 |
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 471 |
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 482 |
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 456 |
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 486 |
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 445 |
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 445 |
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 498 |
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 442 |
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 442 |
การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 466 |
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 477 |
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 464 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 473 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 477 |
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 455 |
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 518 |
การคำนวณภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 459 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2