วิสัยทัศน์ (VISION)

โครงสร้างพื้นฐานครบครัน   คุณภาพชีวิตสดใส

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. ส่งเสริมท้องถิ่นและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page