เป้าประสงค์ (GOAL)

1.    พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร

2.    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผลแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

3.    มีการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้

4.    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

5.    การคมนาคมและการขนส่งสะดวก มีระบบไฟฟ้า น้ำประปาดี และทั่วถึง

 

 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGIC)

1.    การพัฒนาเกษตรกร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.    การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

3.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

4.    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน

5.    การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page