มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page